Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Schools and Addictive Substances

Doporučení postupu škol (základních škol, středních škol, učilišť, vyšších odborných škol a základních uměleckých škol) a školských zařízení při výskytu rizikového chování – užívaní návykových látek – shrnuje metodické doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28).

Přestože je v České republice stanovena věková hranice trestní odpovědnosti 15 let, je zakázána výroba, distribuce, přechovávání, šíření i propagace omamných a psychotropních látek bez ohledu na věk žáka. Taktéž se zakazuje navádění k užívaní omamných nebo psychotropních látek.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje, aby škola stanovila zákaz užívání omamných a psychotropních látek, jejich distribuci, přechovávání a další formy nakládání školním řádem. Školním řádem se také stanoví zákaz vstupu do školy pod vlivem omamné nebo psychotropní látky (případně také zákaz být pod vlivem takové látky v době školního vyučování nebo v rámci akce pořádané školou) a sankce za porušení těchto zákazů. Při aplikaci sankcí je přitom třeba vždy volit individuální přístup s ohledem na vážnost každého jednotlivého případu porušení.

V souvisejících pojmech najdete jednotlivé konkrétní „delikty“, které s návykovými látkami a školou souvisejí.

Škola pod vlivem