Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Finding an Addictive or Psychotropic Substance on the School Premises

V případě, kdy je pracovníci školy naleznou v prostorách školy látku, o níž se domnívají, že je omamná nebo psychotropní, doporučuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) následující postup:

1. uvědomit vedení školy s písemným záznamem;

2. vyrozumět Policii ČR, která provede identifikaci látky a zajistí ji.

V případě, kdy pracovníci školy zadrží u některého žáka látku, o níž se domnívají, že je omamná nebo psychotropní, doporučuje MŠMT následující postup:

1. uvědomit vedení školy;

2. sepsat písemný záznam o nálezu spolu s vyjádřením žáka, u kterého byla tato látka nalezena;

3. vyrozumět Policii ČR, která provede identifikaci látky a zajistí ji.

V případě, kdy pracovníci školy mají důvodné podezření, že některý z žáků má návykovou látku u sebe, doporučuje MŠMT následující postup:

1. bezodkladně vyrozumět Policii ČR a zákonného zástupce nezletilého žáka;

2. izolovat žáka až do příjezdu Policie ČR od ostatních žáků a mít ho pod dohledem. V žádném případě u něj neprovádět osobní prohlídku nebo prohlídku jeho věcí.

V případě časové překážky na straně Policie ČR je možné podezřelou látku vložit za pomocí ochranných pomůcek do obálky, zapečetit a uschovat do školního trezoru, aby pak mohla být následně předána Policii ČR. Pracovníci školy ale sami nikdy podezřelou látku nepodrobují žádnému testu ke zjištění její chemické struktury.

Nález omamné nebo psychotropní látky ve škole