Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Criminal Code

Trestní zákoník v první řadě definuje, co se rozumí pod pojmem „návyková látka“ a to definováním vlastností takových látek – jejich negativním účinkem na psychiku člověka, jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo jeho sociální chování. Zpravidla nás však bude zajímat, zda konkrétní látka pod tento pojem spadá či ne. Seznam konkrétních návykových látek stanoví nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Na definici pojmu „návyková látka“ pak navazují ve zvláštní části Trestního zákoníku skutkové podstaty jednotlivých trestných činů. Je zakázáno vykonávat ve stavu vylučujícím způsobilost, přivozeném vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při které by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví nebo ke způsobení značné škody na majetku (tj. škody více než 500.000,- Kč). Je zakázáno omamné a látky neoprávněně vyrábět, dovážet, vyvážet, provážet, nabízet, zprostředkovat, prodat či jinak jinému opatřit nebo pro jiného ji přechovávat. Konopí se dále týkají zvláštní skutkové podstaty – je zakázáno ho přechovávat či pěstovat v množství větším než malém. To se však týká jen konopí pro vlastní potřebu. Poslední skutkovou podstatou je tzv. šíření toxikomanie – svádění nebo podporování jiného ke zneužívání návykové látky či jiné podněcování nebo šíření. Tresty za spáchání těchto trestných činů jsou rozmanité, od peněžitého trestu až po trest odnětí svobody v délce 18 let.

 

§ 130 - Návyková látka

§ 274 - Ohrožení pod vlivem návykové látky

§ 283 - Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy

§ 284 - Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu

§ 285 - Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku

§ 287 - Šíření toxikomanie

Trestní zákoník