Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Offences Act

Přestupkový zákon upravuje pod pojmem tzv. „přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi“ širokou škálu deliktního jednání nižšího stupně škodlivosti než jsou trestné činy, jejichž skutkové podstaty ve značné míře zrcadlí a doplňuje. Přestupku se dopustí ten, jenž prodá, podá nebo jinak umožní požití návykové látky osobě mladší 18 let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, užije návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek, nebo po užití návykové látky takovou činnost vykonává. Přestupku se také dopustí ten, kdo se odmítne podrobit vyšetření, zda není ovlivněn návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu – toto se bude zejména týkat vyšetření, zda při řízení vozidla řidič nebyl ovlivněn návykovou látkou. V neposlední řadě je důležité zmínit, že přestupku se dopustí také ten, jenž neoprávněně přechovává nebo pěstuje pro svoji potřebu konopí v množství menším než malém – legálně tedy nelze pro vlastní potřebu přechovávat či pěstovat konopí ani v malém množství. Za tento přestupek lze však uložit pokutu ve výši maximálně 15.000,- Kč.

 

§ 30 – Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a) prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě, o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
b) neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,
c) se nepodrobí opatření postihujícímu nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,
f) umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,
g) požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,
h) po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g),
i) odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu,
j) neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku,
k) neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující omamnou nebo psychotropní látku,

 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 3 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000 Kč a zákaz činnosti do 1 roku, za přestupek podle odstavce 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000 Kč do 50 000 Kč a zákaz činnosti od 1 do 2 let a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) a k) pokutu do 15 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f), g), h), ch), j) a k) lze spolu s pokutou uložit zákaz pobytu.

Přestupkový zákon