Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Distribuce omamné nebo psychotropní látky ve škole

V případě, kdy je žák přistižen při distribuci omamné nebo psychotropní látky v prostorách školy (případně v době školního vyučování či v rámci akce školou pořádané), doporučuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy následující postup:

1. s ohledem na to, že jak distribuce, tak přechovávání jsou vždy protizákonné (distribuce je vždy trestným činem, přechovávání je do určitého množství „jen“ přestupkem), je nutné vždy vyrozumět místně příslušné oddělení Policie ČR;

2. pokud se takového jednání dopustila osoba mladší 18ti let, nebo bylo-li proti osobě mladší 18ti let namířeno, vyrozumí škola taktéž zákonného zástupce nezletilého žáka a orgán sociálně právní ochrany dětí;

3. v případě, kdy pracovníci školy zajistí nějakou látku, o niž se domnívají, že je omamná nebo psychotropní, postupují způsobem popsaným pod heslem Nález návykové látky ve škole.

Distribuce omamné nebo psychotropní látky ve škole