Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Konzumace návykové látky ve škole

V případě, kdy je žák přistižen při konzumaci návykové látky v prostorách školy (případně v době školního vyučování či v rámci akce školou pořádané), doporučuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy následující postup:

1. zabránit žákovi v další konzumaci;

2. návykovou látku mu za přítomnosti další osoby a s použitím ochranných pomůcek odebrat;

3. posoudit, zda žákovi nehrozí nějaké nebezpečí – v případě, že je žák ohrožen na zdraví či dokonce životě, poskytnout nezbytnou pomoc a volat lékařskou službu první pomoci a Policii ČR. Pokud akutní nebezpečí nehrozí, postupuje pedagogický pracovník dle školního řádu, zejména si zajistí vyjádření žáka a vyrozumí vedení školy;

4. vyrozumí zákonného zástupce nezletilého žáka, případně rodiče zletilého studenta a v případě, že žák nebo student není schopen dalšího vyučování, vyzve jej, aby si ho ve škole vyzvedl. Zákonný zástupce má právo se písemně vyjádřit k celé situaci i postupu školy. Pokud není zákonný zástupce dostupný, škola vyrozumí tzv. orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „OSPOD“);

5. v každém případě oznámí celou záležitost na OSPOD;

6. v případě zájmu žáka nebo jeho zákonných zástupců poskytne informace o možnostech odborné pomoci;

7. aplikuje sankce dle školního řádu. Při tom má vycházet z toho, že distribuce je mnohem závažnější než samotné užívání (distribuce je dokonce trestným činem).

Konzumace návykové látky ve škole