Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Possession for own use

Pro naplnění znaku spočívajícího v přechovávání omamné nebo psychotropní látky a jedu pro vlastní potřebu ve smyslu § 284 odst. 1 a odst. 2 Trestního zákoníku, dle stanoviska trestního kolegia Nejvyššího soudu Tpjn 301/2013 z roku 2014 „postačí po formální stránce jakýkoliv způsob držení omamné nebo psychotropní látky či jedu bez povolení pro sebe, aniž by ji pachatel musel mít přímo při sobě. Přechováváním ´pro vlastní potřebu´ se rozumí určení takové látky pro osobní spotřebu, tedy výhradně pro pachatele tohoto trestného činu a nikoho jiného. Musí však jít o držení takové látky v množství převyšujícím dávku potřebnou pro držitele (podle stupně jeho závislosti), neboť držení jen jedné dávky konzumentem drog před jejím použitím není přechováváním, ale jen tzv. spotřební držbou“.

V případě držení „množství většího než malého“ konopí, pryskyřice z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude pachatel potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. Pokud se bude jednat o jinou psychotropní látku nebo jed, bude pachatel potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Spáchá – li takový čin ve větším nebo dokonce značném rozsahu, bude pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem, respektive odnětím svobody na dvě léta až osm let.

Co se rozumí pod pojmy "množství větší než malé" a "větší" či "značný rozsah" se dozvíte zde.

Je třeba mít na paměti, že ani přechovávání malého množství omamné nebo psychotropní látky pro vlastní potřebu však není zákonem nepostižitelné – neoprávněným přechováváním omamné nebo psychotropní látky pro svojí potřebu v malém množství se pachatel dopouští přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. j) Zákona o přestupcích.

Přechovávání pro vlastní potřebu