Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Compensation for Damage Caused by Employee

§ 257 Zákoníku práce – Rozsah náhrady škody (škody způsobené porušením povinnosti na straně zaměstnance)

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

Náhrada škody způsobené zaměstnancem