Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Zvláštní obchodní podmínky

Zvláštní obchodní podmínky internetových stránek cannapedia.cz  společnosti Canna b2b, s.r.o.

IČ 020 03 024, se sídlem Cafourkova 525/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice zapsané v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 214621 (dále jen „Společnost“)

platné od 1.1. 2016

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Zvláštní obchodní podmínky internetových stránek cannapedia.cz (dále jen „ZOP“) určují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), část obsahu smluv o reklamních, inzertních a propagačních službách (dále jen „Služby“) poskytovaných Společností prostřednictvím internetových stránek cannapedia.cz (dále jen „Cannapedia.cz“).
 2. Zákazníky se pro účely těchto ZOP rozumí fyzické osoby, které jsou podnikateli ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku, a dále právnické osoby ve smyslu § 20 a 21 Občanského zákoníku (dále jen „Zákazníci“, či každý samostatně jako „Zákazník“).
 3. Těmto ZOP podléhají veškeré Služby poskytované Zákazníkům Společností prostřednictvím Cannapedia.cz, ať již na základě přijatých objednávek, nebo jinak uzavřených smluv (dále jen „Smlouva“). Tyto podmínky jsou nedílnou součástí těchto Smluv. Odchylná ujednání v písemně uzavřené Smlouvě mají před zněním ZOP přednost.
 4. Společnost prostřednictvím Cannapedia.cz poskytuje zejména tyto Služby:
 • bannerovou inzerci;
 • umístění specifické odrůdy konopí do seznamu odrůd;
 • umístění specifického odkazu k odrůdě konopí zařazené do seznamu odrůd .

 

II. Objednávka

 1. Zákazníci mohou učinit návrh na uzavření smlouvy (dále jen „Objednávka“) prostřednictvím kontaktních údajů Společnosti  umístěných na Cannapedia.cz. Společnost Objednávku zpravidla akceptuje stejným způsobem prostřednictvím kontaktních údajů Zákazníka uvedených v Objednávce.
 2. Objednávkou Zákazník projevuje svůj souhlas s Ceníkem Společnosti,  jehož aktuální znění je umístěno na Cannapedia.cz, a dalšími zveřejněnými podmínkami poskytnutí Služby.
 3. Společnost je oprávněna jakoukoli Objednávku Zákazníka před jejím přijetím odmítnout, a to i bez uvedení důvodu.

 

III. Podklady a Oprávnění

 1. Zákazník je povinen poskytnout Společnosti veškerá data a podklady nezbytné pro poskytnutí Služby (dále jen „Podklady“) a zajistit Společnosti veškerá oprávnění nezbytná pro nakládání s takovými daty a podklady, které jsou chráněny právy právy třetích osob, zejména právy duševního vlastnictví, právy na ochranu osobnosti a osobních údajů (dále jen „Oprávnění“). Technickou specifikaci Podkladů a formu Oprávnění stanoví Společnost.
 2. Odpovědnost za správnost, úplnost a soulad Podkladů a Oprávnění s obecně závaznými právními předpisy, právy a právem chráněnými zájmy třetích osob, jakož i dobrými mravy, nese Zákazník. Zákazník odpovídá za veškerou újmu, která v důsledku jakýchkoli vad Podkladů či Oprávnění Společnosti nebo třetí osobě vznikne.  Společnost neodpovídá za újmu vzniklou v důsledku použití vadných Podkladů či Oprávnění.
 3. Zákazník poskytne Společnosti Podklady a zajistí Oprávnění současně s Objednávkou. Není-li to možné, poskytne Zákazník Podklady a Zajistí Oprávnění bez zbytečného odkladu, nikoli však později, než do dne určeného Společností.
 4. Vyžádá-li si Společnost doplnění Podkladů či dodatečné rozšíření Oprávnění, příp. jeho utvrzení pro důvodnou pochybnost Společnosti o jeho rozsahu, vyhoví takovémuto požadavku Zákazník bez zbytečného odkladu, nikoli však později, než do dne určeného Společností.
 5. Dostane-li se Zákazník do prodlení s plněním svých povinností dle odst. 3 a 4 tohoto článku, a nesplní-li tyto povinnosti ve Společností určené dodatečné lhůtě, vzniká Společnosti právo od Smlouvy se Zákazníkem uzavřené odstoupit. Současně s tím vzniká Společnosti právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % odměny Společnosti dle předmětné Smlouvy.
 6. Po skončení spolupráce Společnosti a Zákazníka dle příslušné Smlouvy vrátí Společnost poskytnuté Podklady Zákazníku, má-li takovéto Podklady dosud ve své dispozici.

 

IV. Realizace

 1. V rozsahu, ve kterém neupravuje způsob poskytnutí Služeb Smlouva, rozhoduje o tomto způsobu Společnost.
 2. Společnost je oprávněna přerušit poskytování Služeb  Zákazníkovi, dostane-li se Zákazník do prodlení s plněním jakýchkoli svých povinností vůči Společnosti.
 3. Okamžikem poskytnutí Služby a zároveň okamžikem jejího převzetí Zákazníkem se rozumí okamžik jejího zpřístupnění veřejnosti.

 

V. Odstoupení od Smlouvy

 1. Společnost je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně závazným právním předpisem, Všeobecnými obchodními podmínkami Společnosti (dále jen „VOP“) a Smlouvou.
 2. Společnost je dále od Smlouvy oprávněna odstoupit v těchto případech:
 • je-li zahájeno insolvenční řízení se Zákazníkem jako insolvenčním dlužníkem;
 • vzniknou-li důvodné pochybnosti o schopnosti Zákazníka hradit své závazky a odmítne-li zároveň Zákazník poskytnout Společnosti jistotu na zaplacení svých existujících závazků vůči Společnosti.
 1. Způsob a další podrobnosti odstoupení od smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy, VOP a Smlouvou.

 

VI. Závěrečná ustanovení

Není-li v ZOP či Smlouvě uvedeno jinak, použijí se na právní vztahy ZOP výslovně neupravené VOP ve znění platném a účinném ke dni uzavřen