Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Řízení pod vlivem

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (Zákon o silničním provozu)

Zákon řeší celou řadu situací, ke kterým může dojít ve vztahu k návykovým látkám při provozu na pozemních komunikacích. Zejména se zakazuje návykové látky užívat během jízdy, řídit vozidlo či jet na zvířeti bezprostředně po užití návykové látky nebo v takové době po užití návykové látky, kdy by řidič mohl být ještě pod vlivem. Řidič se považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem – nařízením vlády č. 41/2014 Sb. je limitní hodnota u THC stanovena jako 2ng/ml v krevním vzorku řidiče. Při překročení této hodnoty bude řidič „pod vlivem“ a bude se jednat minimálně o přestupek. Pokud by však v důsledku užití konopí (či jiné návykové látky) došlo k vyloučení způsobilosti řídit, jednání by se již klasifikovalo jako trestný čin dle Trestního zákoníku. Hranici mezi „ovlivněním“ a „vyloučením způsobilosti řídit“ pro THC žádný předpis obecně nestanoví. Tuto hranici stanovil až Nejvyšší soud České republiky usnesením sp. zn. 7 Tdo 979/2015 jako 10 ng/ml v krevním vzorku řidiče. Řidiči se dále zakazuje předat vozidlo či svěřit zvíře jiné osobě pod vlivem.

V případě, kdy je řidič podezřelý z některého z výše uvedených jednání, policista dohlížející na provoz na pozemních komunikacích je oprávněn takovému řidiči přikázat jízdu na nejbližší, z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla nebo odtažením vozidla. Také je oprávněn zadržet jeho řidičský průkaz. Řidič je povinen se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem. Postup tohoto vyšetření dále podrobně upravuje Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Zákon dále klasifikuje přestupky odpovídající výše popsaným jednáním. Lze za ně uložit pokutu a zákaz činnosti, tedy zákaz řízení. Příloha zákona pak upravuje tzv. „bodové hodnocení“ zmiňovaných přestupků.

§ 4 – Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích 

§ 5 – Povinnosti řidiče

§ 47 – Dopravní nehoda

§ 118a – Zabránění v jízdě

§ 118b – Zadržení řidičského průkazu

§ 125c - Přestupky

§ 125d – Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

Příloha – bodový systém

Řízení pod vlivem