Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

(Ne)legálne CBD a Slovensko (prvý diel)

Konopa je všeobecne známa svojím využitím v rôznych oblastiach a doteraz bolo potvrdených niekoľko desiatok kanabinoidov, ktoré táto rastlina obsahuje. Farmakologicky najvýznamnejším bolo doposiaľ THC lenže časom a hlavne neustále prebiehajúcim výskumom sa zistil obrovský potenciál ďalšieho kanabinoidu, ktorým je Cannabidiol teda CBD. Nebudeme sa teraz zaoberať pozitívnymi účinkami tohto kanabinoidu, ale v nasledujúcich pár odsekoch sa pokúsime poukázať na zákonnú úpravu ako aj na nelogické úvahy zákonodarcu pri klasifikácii CBD.

Mnohí z vás už o CBD dačo to počuli, prebehli si nejaké stránky a dozvedeli sa o rôznych priaznivých účinkoch tejto látky pre ľudský organizmus. Niektorí z vás možno aj uvažovali o kúpe produktov s obsahom tejto látky, prípadne si aj zadovážili. Teraz sa nám však naskytá otázka legality. Je CBD nelegálne? Podlieha nejakej regulácii? Dopúšťam sa trestnej činnosti pri prechovávaní prípravkov s obsahom CBD? Trikrát áno...

Zrejme sa teraz zamýšľate nad tým, že ako je to možné. Jednoducho. V stručnosti je CBD na Slovensku substanciou, ktorá dostala nálepku „psychotropná látka“ a zákonodarca považoval za potrebné CBD regulovať a to prostredníctvom zaradenia tejto látky medzi látky, ktoré  dokážu privodiť zmenu vedomia a niektoré aj ťažkú závislosť.

Retrospektívnym pohľadom zisťujeme, že do istej doby tomu tak nebolo. Prakticky od existencie samotného Slovenska resp. aj prijatím zákona o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch (zák. č. 139/1998 Zb. v znení neskorších predpisov) až do roku 2011 bola táto látka bez akejkoľvek regulácie, mohlo sa s ňou voľne nakladať ako s hocijakým iným produktom alebo tovarom. Neboli vytýčené žiadne podmienky a kto chcel, tak si mohol slobodne s čistým svedomím zaobstarať akýkoľvek produkt s akýmkoľvek vysokým obsahom CBD.

 

Odkedy je CBD na Slovensku nelegálne?

Zmena nastala pred siedmymi rokmi. V tom čase sa prijal zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach (zák. č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisoch), ktorým sa menil a dopĺňal aj zákon o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch. Tento zákon v čl. IV v bode 5. odklepol kriminalizáciu CBD. Použitý pojem kriminalizácie možno znie na prvé počutie dosť expresívne, no na základe ďalšieho výkladu pochopíte, že je na správnom mieste. Touto zmenou sa CBD dostalo na Zoznam omamných a psychotropných látok t.j. bolo začlenené do príslušného právneho predpisu ako kontrolovaná substancia. Už tento krok je trocha pritiahnutý za vlasy, no teraz sme ešte len na začiatku kolotoča nonsensu. CBD sa dostalo do druhej skupiny (máme ich dokopy tri) a v tejto skupine si našlo miesto medzi zvučnými menami ako je kokaín alebo metamfetamín.

Ten, kto má ako taký prehľad o konope a má čo i len základnú vedomosť o CBD teraz krúti hlavou a nechápe. To sme viacerí. V skratke odkážeme na niekoľko, samozrejme, že ich je omnoho viac, lekárov a vedcov, ktorých dlhoročné experimenty a výskumy preukázali takmer žiadnu toxicitu ako aj nepatrnú psychoaktivitu a predovšetkým obrovský potenciál a možný prínos tejto látky v medicíne. Nielen v oblasti CBD, ale celkovo v tejto problematike je potreba brať do úvahy prínos nemeckého lekára doktora Franja Grotenhermena, českého chemika docenta Lumíra Hanúša a rakúskeho chemika Petra Rauscha.

To by sme mali prírodné vedy. Slovenská republika je však členom rôznych medzinárodných organizácii ako je OSN či EÚ. Čo oni na to? Aké sú ich stanoviská k tejto problematike? Medzinárodný kontrolný úrad pre narkotiká vydáva pravidelne aktualizovanú listinu látok (Green list), ktoré by mali štáty regulovať a akokoľvek usilovne budete na tejto listine hľadať, CBD tu jednoducho nenájdete. Európska únia je na tom podobne. Európske centrum pre monitoring drog a drogových závislostí zaujalo svoj postoj v dokumente pod označením Cannabis legislative in EU, v ktorom už CBD nájdeme, ale pod označením „non-psychoactive“ a potreba regulácie tu vyslovená nie je. Môžeme teda konštatovať, že z nám najpodstatnejších zdrojov nevyplýva žiadna potreba regulácie ba priam už spomenutej kriminalizácie.

 

Prečo bolo potrebné meniť zákon a aké je oficiálne stanovisko?

Podnet na zmenu zákona, ako oficiálne uviedlo Ministerstvo zdravotníctva SR, dala súkromná farmaceutická spoločnosť pod zámienkou distribúcie lieku Sativex. Keďže v tomto lieku je obsiahnuté THC ako aj CBD sa kvôli THC musel meniť zákon, keďže máme THC v prvej skupine psychotropných látok, nie mali sme, ono tam ešte stále je, ale aby mohlo byť distribuované ako liečivo sa THC pridalo aj do skupiny druhej. Naskytá sa tu teda domnienka, že ak je THC ako látka obsiahnutá vo farmaceutickom produkte – budeme ju radiť do druhej skupiny a ak je THC v prirodzenej forme sušiny kvetov konopy – skupina prvá (mimochodom v tejto skupine je aj heroín, obraz o absurdnosti si urobte už sami).

Nič zlé by na tom nebolo, že konečne sa ľady pohli a keď netečie, tak aspoň kvapká a THC sa takto obmieňa podľa potreby, no k THC do druhej skupiny pribudlo aj CBD. A práve začína tá úžasná (ne)logika celého prípadu. Liečivo Sativex bolo pridané na zoznam liečiv a je o ňom záznam aj v registri, ktorý vedie Slovenský kontrolný úrad liečiv. Regulérne liečivo, regulérne zapísané. Zaujímavosťou je však, že už od 12.7.2017 nemá platnú licenciu a tým pádom by sa s ním nemalo vôbec nakladať a používať. Keď si vyhľadáte napr. taký Ibalgin, platnosť licencie tejto všeobecne známej tabletky je do roku 2022. Ešte len dodáme básnickú otázku, čo teda v tomto prípade reguluje táto konkrétna zmena zákona keď jej primárny dôvod opadol?

Jednou z ďalších vecí, na ktoré zákonodarca nemyslel je obsah CBD v technickej konope. Technická konopa si má podľa nariadenia vlády SR ako aj EÚ držať svoju hladinu THC pod 0,2% ale čo CBD? Absolútne nikto z členských krajín sa nad týmto nezamýšľal a CBD ani neriešili pritom technická konopa má prirodzene niekoľkonásobne vyšší obsah CBD ako je obsah THC a dokým je percentuálny obsah THC takejto rastliny nepoužiteľný, toto na CBD neplatí. Pozoruhodné je, že tie isté odrody konopy na poľnohospodárske účely sú pestované v celej EÚ (Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov 2014/C 450/01). V Českej republike sa pestujú identické odrody a práve z týchto tam priamo vyrábajú produkty s vysokým obsahom CBD. Tá istá rastlina, tie isté odrody a diametrálne odlišný prístup. Tu nachádzame zjavnú medzeru, keďže taký poľnohospodár ani nevie, že už od 2011 vlastne pestuje rastlinu, ktorá obsahuje podľa nášho zákonodarstva psychotropnú látku a na druhej strane obchody členských krajín ponúkajúce svojim občanom ako aj občanom EÚ voľne predajné produkty s obsahom CBD asi tiež nemajú vedomosť o tom, že ak by chceli rozšíriť svoje podnikanie u nás, tak tu nepochodia.

Autor: Arpád

 

Zoznam bibliografických odkazov:

A. Knižné publikácie, monografie a odborné články

1./ GROTENHERMEN, F. Konopí jako lék. Olomouc: Fontána. 2009. 231 s. ISBN 978-80-7336-552-3
2./ HANÚŠ, L. - MECHOULAM, R. Andamid a další. In Tráva - kompletní pruvodce světem marihuany v medicíně, vědě, kultuře a politice. Praha: Pragma. 2014. s. 95-103. ISBN 978-80-7349-408-7
3./ KURUCZ, J. Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2015. 83 s. ISBN 978-80-557-0856-0
4./ MAŠLÁNYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2016. 623 s. ISBN 978-80-7380-618-7
5./ MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2018. 447 s. ISBN 978-80-8173-057-3
6./ RAUSCH, P. CBD - přírodní kanabinoid s velkým terapeutickým významem. In Konopí - Znovuobjevený potenciál. Sborník přednášek z konference veletrhu Cannafest 2010-2013. Praha: Ing. Lukáš Běhal. 2014. s. 111-113. ISBN 978-80-260-6957-7

 

B. Právne predpisy a judikatúra

1./ Zákon č. 139/1998 Zb. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
2./ Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.
3./ Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

 

C. Dokumenty medzinárodné a európske

1./ International Narcotics Control Board - Green List - 27th edition, 2016 - List of Psychotropic Substances under International Control
2./ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Cannabis legislation in Europe: an overview, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 2017. 32 s. ISBN 978-92-9497-106-7
3./ Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (2014/C 450/01)

 

D. Iné zdroje

1./ www.adc.sk
2./ www.canatura.com
3./ www.drogovapolitika.sk
4./ www.konopnydvor.sk
5./ www.sukl.sk
6./ www.zelenazeme.cz