Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

(Ne)legálne CBD a Slovensko (druhý diel)

Poďme na to a dajme si menší výklad trestného práva. To, že CBD je psychotropná látka druhej skupiny už vieme a ako by to malo vyzerať v praxi? Keďže je pár riadkov nad metamfetamínom malo by byť v prípade trestnej činnosti posudzované na základe znaleckých posudkov z Krimininalisticko-expertíznych ústavov PZ. Tým pádom sa na túto látku vzťahuje pojem „obvykle jednorazová dávka“ ako aj označenie „návyková látka“ alebo konkrétne v tomto prípade „psychotropná látka“.

Základná definícia trestného činu je obsiahnutá v § 8 Trestného zákona (zák. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov) a trestný čin je protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v tomto t.j. Trestnom zákone ak tento zákon neustanovuje inak. V trestnom práve platí, že nie každý skutok je trestným činom, ale každý trestný čin je skutok. Na toto nadväzuje skutková podstata trestného činu, ktorá je zložená zo štyroch obligatórnych t.j. povinných znakov, ktoré skutok bez akýchkoľvek výhrad musí spĺňať. Týmito znakmi sú objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka. Objektom je vždy zákonom chránený záujem, objektívnou stránkou je konanie, ktoré sa môže prejaviť formou kedy subjekt koná alebo sa konania zdrží, subjektívnou stránkou je zavinenie, ktoré je buď úmyselné alebo z nedbanlivosti a subjektom je samozrejme konkrétna osoba t.j. páchateľ. Aplikujme teraz tieto kritéria na konkrétne ustanovenia Trestného zákona. V prvej hlave osobitnej časti Trestného zákona nachádzame trestné činy proti životu a zdraviu. Objektom, čiže zákonom chráneným záujmom je v tomto prípade ľudský život a zdravie. Pri tejto problematike je pre nás najdôležitejším práve objekt. Keď sa pozrieme podrobnejšie na konkrétne ustanovenia z tejto hlavy a to § 171-173 čiže na trestné činy nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi, tak tu sa nám objekt veľmi nemení, iba trocha konkretizuje a v tomto prípade je objektom ochrana človeka ako aj spoločnosti pred látkami, ktoré majú potenciál ohroziť ľudské zdravie a život.

Vymedzili sme si objekt ako jeden z nevyhnutne prítomných znakov pri páchaní trestnej činnosti v prípade týchto trestných činov. Keďže je CBD tam kde je v našich právnych predpisoch kompletné paragrafové znenie tzv. drogových trestných činov sa naň vzťahuje. Neexistuje teraz výnimka, že síce je CBD v druhej skupine látok pri metamfetamíne a pri CBD si dáme hviezdičku, krížik alebo bohviečo a bude mať výnimku. Vôbec. CBD je regulérne uznané ako psychotropná látka. Zoberme si čistý kryštalický extrakt CBD, ktorý je bežne v ČR dostupný v 500mg baleniach. Judikatúru, čiže rozhodnutia súdov, je zbytočné hľadať, za tých sedem rokov sa neriešil ani jeden prípad, v ktorom by figurovalo CBD (spolu s THC áno, keďže ako vieme marihuana obsahuje obe látky) a to na jednej strane vidíme ako „prakticky“ reguluje tento predpis túto látku a na druhej strane zas  vidíme, že právna prax ako ani kriminalisti s iba touto látkou bez prítomnosti THC nemajú skúsenosť. Teraz ak by dali toxikológom na posúdenie prípravok alebo čisté CBD ako by vyčíslili ich obľúbenú „obvykle jednorazovú dávku“? Mali sme možnosť prostredníctvom dotazníkov zistiť názor toxikológov z KEÚ PZ, ktorí sa zhodli, že CBD nemá čo v zákone vôbec robiť a nesúhlasia s kategorizáciou a vlastne zachovali by stav aký bol pred prijatím zákona a to nechať CBD bez regulácie. Okrem toxikológov sa absolvovalo aj osobné stretnutie so psychiatrom, ktorý pracuje v Centre pre liečbu drogovo závislých a on len nechápavo pozeral na túto úpravu a podotkol, že na Slovensku sa na tento zoznam dávajú látky, ktoré tam nemajú čo hľadať a látky, ktoré sú ozaj nebezpečné tam absentujú.

 

Vychádzajme z definície už spomenutého chemika Rauscha, ktorý vyčíslil jednu terapeutickú dávku v rozmedzí od 100mg a teda ak rátame s týmto číslom pri balení 500mg sa už posúvame do § 171 ods. 2 a už prechovávame viac ako trojnásobok obvykle jednorazovej dávky na osobnú potrebu (§ 171 ods. 1 - trest odňatia slobody až na 3 roky, ods. 2 až na 5 rokov) a ak by sme mali takéto balenia tri alebo by sme mali olej, ktorého balenie postačí na 250 dávok, lenže sa tu jedná o prípravok, no pri 5% keď si vyčíslime 100% CBD, tak zisťujeme, že teoreticky 100% z 5% oleja, ktorý postačuje na 250 dávok by to bolo 12,5 dávky v čistom (toto je len domnienka - toxikológia spomínaný olej môže vyčísliť odlišne) a toto by nás už posunulo k ustanoveniu § 172 ods. 1 (trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov) ktorý sa krásne rozbieha vetou „Kto neoprávnene...“ a následne máme vymenované všetky úkony, ktoré s kontrolovanými substanciami robiť nemôžete. Lenže tu treba podotknúť, že čo je objektom a čo chránia tieto ustanovenia. Veď CBD nie je schopné poškodiť ľudské zdravie ani život práveže opak je pravdou, takže ak je chránené zdravie a život CBD nenapĺňa definíciu látky (podľa platného práva však áno), ktorá nepriaznivo môže ohroziť a tým opadá jeden zo štyroch povinných znakov trestného činu a ak absentuje čo i len jeden, nemôžeme hovoriť o trestnom čine.

Z uvedeného vyplýva, že ak si chcete zlepšiť zdravotný stav alebo len preventívne užívať na Slovensku napr. olej s vyšším obsahom CBD tak sa dopúšťate trestné činu. A čo na to Ministerstvo zdravotníctva SR? Ale im je to jedno... Pred pár rokmi právnik Rastislav Ďurove so svojim občianskym združením v rozporovom konaní MZ SR (správa z tohto konania je dostupná na internete) žiadal o vyňatie CBD z tohto zoznamu, kde taktiež zdôrazňoval logiku a postoj EÚ a MZ SR aj odpovedalo, ľahostajne a s odstupom. Z celej správy vyplýva, že oni sa poradili s USA a Kanadou v tejto veci, keďže kvôli technickej konope kontrolujú CBD (a koho to zaujíma? My máme prednostne záväzky s EÚ a mali by sme primárne akceptovať stanovisko Únie a na to nemysleli, že tieto dve krajiny už pomaly dekriminalizujú a legalizujú nie CBD, ale THC?) a odvolávali sa celý čas na Sativex. Sativex už nemá platnú licenciu, nevyrába sa, u nás by nemal už byť ani dostupný a v zozname adc.sk (prehľad v lekárňach dostupných liečiv) už toto liečivo ani nenájdeme.

Záverom je len nutné dodať toľko, že u nás CBD nemá zelenú a akákoľvek manipulácia s touto látkou pri istom množstve, ktoré spadá aspoň pod obvykle jednorazovú je už trestným činom. Nie, na Slovensku nemôžete. Nie, oprávnené subjekty nechystajú zmenu. Ešte k tým zmenám sme trocha pozabudli, že toto divadlo má aj nadnárodnú dohru. Vďaka tomuto ťahu MZ SR a zákonodarcu sa začalo oficiálne šetrenie Slovenskej republiky Európskou komisiou prostredníctvom EÚ-pilotu. Únia to nenechala len tak a kvôli iracionálnemu kroku zákonodarcu sme na seba zase raz upútali pozornosť, zase raz však v zlom svetle. Väčšina krajín už upravuje legislatívu, v ktorej vytvára vhodné podmienky pre THC alebo teda aspoň zmierňuje svoju úpravu, no na Slovensku spravíme krok dopredu a aspoň tri nazad a potom nás musí palicou hnať Únia. Žiaľ takýto je súčasný stav a uvidíme, že k čomu dospeje Európska komisia a aké dôsledky sa budú vyvodzovať. Jednoducho v niektorých veciach sme krajina zázrakov a kým v ostatných krajinách je v móde napredovať, zatiaľ u nás vládne bludný kruh a absencia logiky.

Autor: Arpád

                                                                                       

Zoznam bibliografických odkazov:

A. Knižné publikácie, monografie a odborné články

1./ GROTENHERMEN, F. Konopí jako lék. Olomouc: Fontána. 2009. 231 s. ISBN 978-80-7336-552-3
2./ HANÚŠ, L. - MECHOULAM, R. Andamid a další. In Tráva - kompletní pruvodce světem marihuany v medicíně, vědě, kultuře a politice. Praha: Pragma. 2014. s. 95-103. ISBN 978-80-7349-408-7
3./ KURUCZ, J. Toxické vlastnosti prvkov a ich zlúčenín. Banská Bystrica: Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2015. 83 s. ISBN 978-80-557-0856-0
4./ MAŠLÁNYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2016. 623 s. ISBN 978-80-7380-618-7
5./ MENCEROVÁ, I. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2018. 447 s. ISBN 978-80-8173-057-3
6./ RAUSCH, P. CBD - přírodní kanabinoid s velkým terapeutickým významem. In Konopí - Znovuobjevený potenciál. Sborník přednášek z konference veletrhu Cannafest 2010-2013. Praha: Ing. Lukáš Běhal. 2014. s. 111-113. ISBN 978-80-260-6957-7

 

B. Právne predpisy a judikatúra
1./ Zákon č. 139/1998 Zb. o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.'
2./ Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.
3./ Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

 

C. Dokumenty medzinárodné a európske

1./ International Narcotics Control Board - Green List - 27th edition, 2016 - List of Psychotropic Substances under International Control
2./ European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Cannabis legislation in Europe: an overview, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 2017. 32 s. ISBN 978-92-9497-106-7
3./ Spoločný katalóg odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov (2014/C 450/01)

 

D. Iné zdroje

1./ www.adc.sk
2./ www.canatura.com
3./ www.drogovapolitika.sk
4./ www.konopnydvor.sk
5./ www.sukl.sk
6./ www.zelenazeme.cz