Domů
Cannapedia Encyklopedie konopných odrůd

Pracovní úrazy a škody - omezení

§ 270 Zákoníku práce – Zproštění se povinnosti k náhradě škody na straně zaměstnavatele

(1) Zaměstnavatel se zprostí povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla

b) v důsledku opilosti postiženého zaměstnance nebo v důsledku zneužití jiných návykových látek a zaměstnavatel nemohl škodě nebo nemajetkové újmě zabránit,

a že tyto skutečnosti byly jedinou příčinou škody nebo nemajetkové újmy.

Pracovní úrazy a škody - omezení