Home
Cannapedia Encyclopedia of cannabis strains

Reklamační řád

Reklamační řád

obchodní společnosti Canna b2b, s.r.o.
se sídlem Cafourkova 525/11, 181 00 Praha 8 - Bohnice
IČ: 020 23 024
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 214621

(dále jen „Prodávající“)
pro prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cannapedia.cz

fyzickými osobami – spotřebiteli (dále jen „Kupující“)

 

I. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího vůči spotřebitelům (dále jen „SOP“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží nebo služby pořízených od Prodávajícího. Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a SOP ještě před objednáním zboží nebo služby.

Uzavřením smlouvy a převzetím zboží nebo akceptací služby od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve SOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve SOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají platné a účinné obecně závazné právní předpisy. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba ve znění pozdějších změn a předpisů.

 

II. Způsob, rozsah a podmínky uplatnění reklamace, kontakty

Kontakt pro řešení reklamace Canna b2b, s.r.o.,  IČ: 020 23 024, se sídlem Cafourkova 525/11, 181 00 Praha 8 – Bohnice, tel: +420 778 508 406, email: contact@cannapedia.cz V případě potřeby Kupujícího přijme Prodávající reklamaci ve kterékoli své provozovně v provozní době příslušné provozovny.

Kupující zašle reklamaci písemně v listinné formě na adresu Prodávajícího uvedenou v předcházejícím odstavci k rukám …

Reklamace musí obsahovat:

  • číslo objednávky nebo doklad o zaplacení zboží nebo služby
  • popis závady a informaci, který ze způsobů vyřízení reklamace zákazník požaduje
  • kontaktní údaje zákazníka včetně funkční e-mailové adresy
  • vadné zboží nebo specifikaci vadné služby
  • podpis zákazníka

Prodávající vydá Kupujícímu o uplatnění reklamace potvrzení. Součástí takového potvrzení je vymezení obsahu reklamace a určení požadavku Kupujícího na způsob jejího vyřízení.

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad opravou a v záručním listu je pro účely záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu a urychlit tak vyřízení své reklamace.

Právo na opravu výrobku je možné uplatnit také v příslušném autorizovaném servisu. Zboží může Kupující doručit osobně nebo přepravní službou. Seznam autorizovaných servisů je uveden v záručním listu, případně jej Prodávající poskytne Kupujícímu na vyžádání.

V případě, že Kupující bude zasílat zboží Prodávajícímu nebo servisnímu středisku přepravní službou, měl by ve vlastním zájmu zabalit reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. U křehkého zboží by měl zásilku označit příslušnými symboly. Zásilka by měla obsahovat reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), doporučujeme přiložit kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a správné kontaktní údaje Kupujícího.

Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě Prodávajícího na adrese www.cannapedia.cz.

Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout Kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem (záruční list). Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČ a sídlo Prodávajícího.

 

III. Záruční doba

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad ve lhůtě určené obecním právním předpisem, nesjedná-li s Prodávajícím lhůtu delší.

 

IV. Vyřízení reklamace

Způsoby vyřízení reklamace:

  • dodání nového zboží nebo dodání chybějícího zboží, nebo nové poskytnutí služby bez vad;
  • oprava vadného zboží;
  • přiměřená sleva z ceny.

Prodávající o reklamaci rozhodne a vyřídí ji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od doručení reklamace a zároveň vyrozumí zákazníka elektronickou poštou, pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.

Kupující se může o průběhu reklamace informovat na adrese, na které reklamaci řádně uplatnil, nebo na k tomu určené zákaznické telefonní lince.

Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost nezbytnou k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že Kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí.

Prodávající při převzetí zboží k reklamačnímu řízení neodpovídá za data a informace Kupujícího, jež jsou uloženy na pevných discích, pamětích či dalších nosičích informací, jež jsou součástí zboží přebíraného k reklamací, ani za případnou ztrátu takových dat a informací.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

Prodávající vydá Kupujícímu o vyřízení reklamace potvrzení. Součástí takového potvrzení je určení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případné opravě a době jejího trvání či odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající a jiné osoby určené k vyřízení reklamace vyřizují reklamace ve lhůtách určených obecně závaznými právními předpisy.

 

V. Odmítnutí přijetí do reklamace

Prodávající je oprávněn odmítnou reklamaci Zboží v případě, že Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami.

 

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.1. 2016.

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.